Antidopingbeleid HV Fortissimo

Op 1 januari 2019 is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) van kracht geworden. De Wuab geeft het Zelfstandigbestuursorgaan Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Sporters zijn op basis van deze wet verplicht om mee te werken. Voor de feitelijke uitvoering van het antidopingbeleid blijft het Nationaal Dopingreglement leidend. Het dopingreglement is opgenomen in de regelgeving van de sportbonden. De overheid stelt zelf geen gedetailleerde regels op, maar laat dat over aan de sport. HV Fortissimo heeft haar antidopingbeleid als volgt weergegeven.

1. Inleiding

HV Fortissimo is een handbalvereniging waar sportiviteit, eerlijkheid en fair play hoog in het vaandel staan. We verwachten van spelers dat ze deze waarden hanteren als ze hun sport beoefenen en van trainers en coaches dat ze deze waarden stimuleren in hun teams.

Impliciet valt hieruit af te leiden dat er voor zaken zoals manipulatie van wedstrijdresultaten geen plek is binnen Fortissimo, maar dit is nooit expliciet vastgelegd. In dit document doen we dat met betrekking tot het onderwerp ‘doping’.

Doel van dit beleidsstuk is om vast te leggen wat we hieronder verstaan, hoe we hier als vereniging mee omgaan en waar de verantwoordelijkheid van de spelers, speelsters en staf ten aanzien van het naleven van dopingregels liggen.

2. Visie

HV Fortissimo hecht grote waarde aan fair play. We vinden het belangrijk dat onze leden respect tonen voor de regels van de sport en op eerlijke wijze hun sport uitoefenen. Daar vloeit uit voort dat er binnen HV Fortissimo geen ruimte is voor het gebruik van doping. Dit geldt voor alle leden van onze vereniging: van jong tot oud en van recreatieve handballer tot selectiespelers.

Ook vanuit het oogpunt van gezondheid is gebruik van doping onwenselijk. Inname van prestatie bevorderende middelen kan leiden tot blessures of letsel bij de gebruikende speler, medespelers en/of tegenstanders. Daar komt bij dat HV Fortissimo is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en leden deelnemen aan officiële competities van het NHV. Het NHV hanteert een dopingreglement, dat gebaseerd is op de reglementen van de Nederlandse Dopingautoriteit. Wie als speler wil deelnemen aan competitiewedstrijden, dient zich aan dit reglement te houden.

3. Definitie

Onder doping verstaan we in navolging van de Nederlandse Dopingautoriteit: Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend:

  • Aanwezigheid van stof(fen) en/of methode(n) die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA)
  • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
  • Gebrekkige medewerking
  • Whereabouts-fouten
  • (Poging tot) manipuleren
  • Bezit
  • (Poging tot) handel
  • (Poging tot) toediening
  • Medeplichtigheid
  • Verboden samenwerking

Voor een volledige uiteenzetting verwijzen we leden naar de website van de Nederlandse Dopingautoriteit:  https://www.dopingautoriteit.nl

4. Informatieverstrekking

Om onze (selectie) spelers en speelsters en de staf (en alle andere geïnteresseerde leden) te informeren over de richtlijnen / regelgeving die vanuit dopingautoriteit en de bond als maatstaf dienen is er:

5. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid op naleving van de dopingreglementen ligt te allen tijde bij de individuele leden, waaronder we spelers en stafleden verstaan. Bij jeugdleden geldt dat ouders verantwoordelijk zijn voor naleving van de dopingreglementen.

HV Fortissimo ondersteunt leden in deze verantwoordelijkheid door hen te informeren over dopingregelgeving van de Nederlandse Dopingautoriteit. We streven ernaar om de informatie zo toegankelijk mogelijk aan te bieden, waarbij we rekening houden met informatiebehoeften van verschillende soorten leden.

Deze informatieverstrekking ontslaat leden, stafleden en ouders van jeugdleden niet van de verplichting om zelf actief onderzoek te doen naar het feit of gebruik van o.a. medicijnen, pijnstillers of voedingssupplementen is toegestaan volgens de WADA Dopinglijst.

6. Sancties

Indien HV Fortissimo constateert dat leden het Dopingreglement onbewust overtreden, dan volgt eerst een waarschuwing. Bij herhalende, onbewuste overtredingen kan het bestuur besluiten om een speler tijdelijk te schorsen of deelname aan wedstrijden te ontzeggen.

Indien HV Fortissimo constateert dat leden het Dopingreglement bewust overtreden, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de Nederlandse Dopingautoriteit. Het betreffende lid wordt geschorst conform het Dopingreglement. Eventuele sancties zoals een geldboete voor overtreding van het dopingreglement, worden doorberekend naar de betreffende speler.